Föreningen

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL KARUPS NYGÅRD SAMFÄLLIGHETSFÖRENING!

I samfällighetsföreningen finns 351 hushåll. Av dessa har 87 hushåll kommunalt vatten och avlopp. Det omfattar Hjortvägen, Brölvägen, Hornvägen, Klövvägen och Kronvägen. Övriga hushåll hör till Avlopp 2 och det gemensamma vattenverket.
Dock ingår samtliga hushåll, och är medlemmar, i den gemensamma, övergripande anläggningen – Karups Nygårds Samfällighetsförening.
I årsavgiften ingår vägunderhåll, skötsel av skog och vår lilla strandbit med badbrygga vid Sövdesjön, skötsel av fritidsgården. Administrationen som omfattar ekonomi, budgethantering, bokföring, skattefrågor, försäkringsfrågor, medlemsregister, medlemsinformation med mera är också en stor del.
Årsstämma hålles sista söndagen i mars varje år och protokoll från denna sättes upp på anslagstavlorna vid Karups Nygårdsvägen resp. Kronhjortsvägen. Den publiceras även på föreningens hemsida.
Karupsbladet är styrelsens informationsskrift till medlemmarna och den finns alltid att läsa på hemsidan. Vi delar även ut den i brevlådorna. Den utkommer 3 gånger om året.

FÖR ALLAS TRIVSEL!
Vatten
Under sommartid är vattenförbrukningen fem gånger högre än normalt. Dels på grund av att fler människor vistas här då, dels beroende på trädgårdsbevattning, som vattenverket inte är dimensionerat för. En vattenspridare tar 1 000 liter per timme och sådant överuttag kan tyvärr medföra haveri i reningssystemet. Som i sin tur medför att Miljönämnden helt enkelt stänger vattenverket.
Gräsmattor är tåliga och vi ber verkligen våra medlemmar att respektera vårt vattenspridarförbud!
Den vattenavstängningsventil som finns på varje tomt ansvarar husägaren själv för att den stängs av vid behov.
Sophämtning
Denna avgift står fastighetsägaren själv för genom att teckna abonnemang med Sjöbo Kommun. All nödvändig information av tömning med mera får du då av dom.
Avlopp
Fastighetsägaren ansvarar för avloppsröret innanför den egna tomtgränsen och respektive förening utanför denna. Fastighetsägare/medlem får inte på föreningens bekostnad anlita entreprenör ”utifrån” utan att först ha fått godkännande från tillsynsman eller styrelse.
Trädgårdsavfall
I vår gemensamma skog växer tyvärr mycket nässlor vilket är en växt som inte hör hemma i den typ av skog som finns i Karup. Då man lagt gräsklipp i skogen har nässlorna snabbt spridit sig i det kväverika gräset. Därför är det förbud att sprida gräsklipp och annat trädgårdsavfall varken i skogen eller utanför den egna tomten på allmänningen.
Ris, grenar och annat större trädgårdsavfall fraktar fastighetsägaren själv bort. Till deponerings-stationer i till exempel Sjöbo, Ystad eller Veberöd. Veberöd har öppet tisdag kväll och lördag eftermiddag.
Plantering av växter får inte ske utanför den egna tomtgränsen.
Skogsvård
Röjning och gallring pågår löpande inom både de bebyggda delarna och i de sammanhängande skogspartierna i nordväst. För långsiktiga åtgärder är en skogsbruksplan upprättad.
Tillsynsman utför också avverkning av träd på eller i anslutning till tomter där träden känns besvärande. Hör av dig så kommer vi ut och gör en bedömning. För fällning av träd på egen tomt samt bortforsling är taxan 1 200 kr per timme inkl. moms. Vill du behålla virket får du det kapat i 3-meterslängder. Har du svårfällda träd i besvärliga lägen kan du få tips på arborist, som plockar ner trädet bit för bit. Vi har även tips på entreprenörer för stubbfräsning.
Ved hugges löpande under året och finns till försäljning för 320 kr/m3. Huvudsakligen lövträd men även andra trädslag kan förekomma. Det levereras i 3-meters längder till tomtgränsen.
Har du frågor rörande skogen hör av dig till Sven E Andersson, tel.nr 0703-35 95 50.
Vägar
Vi sköter själva vägarna och har valt att ha en maxhastighet på 30 km/tim. Då minimeras slitaget på vägarna men framförallt är det en säkerhet för alla inklusive våra vilda djur, som rör sig i området. Vägunderhåll är dyrt och vi strävar hela tiden efter att hålla kostnaderna nere vilket i sin tur påverkar den årliga avgiften till föreningen. Tomgångskörning är begränsad till en minut.
Vänligen parkera era fordon på den egna tomten. Gästparkeringarna är avsedda för besökare. Det är inte tillåtet att parkera eller ställa upp fordon över 3,5 ton på P-platserna eller i övrigt inom hela området utanför egen tomtmark. Allt för att underlätta framkomligheten för räddningsfordon och sophämtningen.
Hundägare
Enligt jaktlagen är det inte tillåtet att låta hundar röra sig fritt i skog och mark under tiden 1 mars till 20 augusti. Under övrig tid skall hunden hållas under sådan uppsikt att den hindras från att driva eller förfölja villebråd.
Men i vårt område råder koppeltvång hela året! Vi vill också uppmana alla hundägare att ”plocka upp” efter sina hundar.
Bad
Vi har en egen liten badbrygga med en liten sandstrand och hundbad vid en avskild del av Sövdesjön. Där finns bänkar och bord samt en grill.
Fiske är inte tillåtet i Sövdesjön utan fiskekort. Men för oss medlemmar är det tillåtet att fiska från båtbryggorna och endast dom. Allemansrätten gäller här och tyvärr hörsammas inte detta av utomstående men vi hoppas att medlemmarna gör det. Att få en tappad metkrok i foten eller fastna i en utlagd metrev vid badbryggan är inte så trevligt.
Hundbadplats har vi en liten bit ifrån bryggorna. Hunden får inte bada från badbryggan men vid hundbadplatsen kan den ta sig ett dopp. Vi har en tillsynsman, som dagligen ser till båda bad-platserna och försöker hålla dem så rena som möjligt från skräp m.m.
Båtbryggor
Det finns också en separat båtklubb som sköter de båda båtbryggorna. Vill man ha en båtplats anmäler man detta till båtklubbens tillsynsman. Det är förbjudet att förtöja och lägga båtar på sträckan mellan Klingavälsån och hundbadet. Sövdesjön är både stor och vacker och att åka ut på den är en trevlig upplevelse.
I oktober tas bryggorna upp och därmed måste också båtarna tas upp på land. Bryggorna lägges i under april-maj. Exakt datum är svårt att säga och beror på hur vattenståndet i Sövdesjön ser ut.
Ordförande i Båtklubben (2019/2020) är Lennardh Nilsson och honom når du på tel.-nr 070 20 07 019.
Klingavälsgården- vår fritidsgård!
Vi har ett 119 år gammalt korsvirkeshus perfekt för fester och sammankomster.
Det finns ett fullt utrustat kök, bord, stolar och porslin för ca 70 personer, två vanliga toaletter och en handikapptoalett, wi-fi och gott om plats att hänga ytterkläder.
Utanför lokalen finns en dansbana med orkesterdike under tak liksom många bord och bänkar.
Fritidskommitté har vi också som anordnar olika former av fester, pubaftnar och trivselkvällar. Har någon en idé om någon aktivitet är ni välkomna att kontakta någon i fritidskommittén. Namn och telefon finns på adressförteckningarna.
Adressändring
Vi är tacksamma om medlemmar meddelar vår kassör om ändrade adresser, om man sålt sitt hus etc.
Alla nya medlemmar ombedes också meddela kassören vilken fastighetsbeteckning man har. Då årsavgiften endast tillställes lagfaren ägare av fastigheten är detta viktigt.
ÄN EN GÅNG – VARMT VÄLKOMMEN TILL KARUPS NYGÅRD!

%d bloggare gillar detta: